Generalforsamling

Kornerup, 7 marts 2024

Til andelshaverne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

Tirsdag den 26. marts 2024 kl. 19:30 hos

Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for 2023

3. Det reviderede regnskab for 2023 fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                      På valg for 2 år er:

                      Thomas Hansen

Christian de Bang

Både Thomas & Christian ønsker genvalg.

Efter tabet af Søren Schandorph ønsker bestyrelsen for 2 år at indstille

Christian Jensen

Som suppleant for 2 år indstiller bestyrelsen:

Kent Fallesen

5. Valg af Revisor og Revisorsuppleant

                      På valg for 1 år er :

                      Revisor: Finn Eliasen

                      Revisorsuppleant: Jørgen Steen Nielsen

6. Behandling af indkomne forslag:

                      Bestyrelsen ønsker grundet markant øgede omkostninger til vandanalyser at indfører en årlig afgift på 200 kr plus moms pr. hovedmåler til dækning af den øgede omkostning. Øvrige afgifter mm. er uændret.

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK

 

Tilmelding senest tirsdag d. 19 marts til Bestyrelsen 
Kornerup, 31 januar 2023

Til andelshaverne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

Tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19:30 hos

Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for 2022

3. Det reviderede regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                      På valg for 2 år er:

                      Finn Hansen

Ole Nielsen

Søren Schandorph

Både Finn, Ole & Søren ønsker genvalg.

 

5. Valg af Revisor

6. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen ønsker vandprisen hævet med 2 kr. til 10 kr. pr. m3 samt årligt fast målerbidrag hæves med 200 kr. til 1.000 kr. samt årligt bimålerbidrag på 200 kr. For at lempe administrationen fastholdes en årlig opkrævning. Øgede analyseomkostninger og elektricitetsomkostninger nødvendiggør stigningen.

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK

 

Tilmelding senest tirsdag d. 21 marts til Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kornerup, 10 maj 2021

Til andelshaverne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19:30 hos

Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for 2019 & 2020

3. Det reviderede regnskab for 2019 & 2020 fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                      På valg for 1 år er:

                      Thomas Hansen

Christian de Bang

På valg for 2 år er:

Ole Nielsen

Finn Hansen

Søren Schandorph

Alle ønsker genvalg

5. Valg af Revisor

6. Behandling af indkomne forslag

Vandprisen pr. m3 sænkes fra 8 kr. til 3,50 kr. og det faste målergebyr sænkes fra 800 kr til 400 kr. Opkrævning for hele året på een gang for at lempe administration.

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK

 

Tilmelding senest fredag d. 28 maj til Bestyrelsen

 


Kornerup, 26 august 2020

Til andelshaverne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19:30 hos

Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                      På valg er:

                      Thomas Hansen

                      Ole Nielsen

Christian de Bang

Alle ønsker genvalg

5. Valg af Revisor

6. Behandling af indkomne forslag

Vandprisen pr. m3 sænkes fra 15 kr. til 8 kr. og afskaffelse af minimumsforbrug på 50 m3 fra 1. januar 2019 bibeholdes

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK*********************************************************************************************************************


Kornerup, 22 februar 2020

Til andelshaverne

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19:30 hos

Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                      På valg er:

                      Thomas Hansen

                      Ole Nielsen

Christian de Bang

Alle ønsker genvalg

5. Valg af Revisor

6. Behandling af indkomne forslag

Vandprisen pr. m3 sænkes fra 15 kr. til 8 kr. og afskaffelse af minimumsforbrug på 50 m3 fra 1. januar 2019 bibeholdes

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK

 

 

Tilmelding senest søndag d. 22 marts til Bestyrelsen


******************************************************************************************************************

2019


Kornerup Vandværk, referat fra General Forsamling 2019


GF blev afholdt torsdag d. 28 marts 2019 på Niels Frederiksensvej 7.


  1. Johannes Østergaard blev enstemmigt valgt og med myndighed blev det bekræftet at GF var indkaldt rettidigt og vi derfor lovligt var beslutningsdygtige. Christian de Bang tog opgaven som referent i mangel af Heidi Hansens afbud.
  2. Formanden aflagde beretning - se nedenstående - og blev godkendt.
  3. Det reviderede regnskab blev fremlagt. Det fremgår tydeligt at vi har fået styr på økonomien trods brug af rigtig mange penge i 2018. Men som det fremgår af Formandens beretning er de blevet brugt meget fornuftigt med endog meget stor nedgang i vandspild. Budget for 2019 blev ikke fremlagt men budget for 2018 er videreført for 2019 da der ikke er ændringer i takster mm. Fremover skal vi også have vedlagt balancen af hensyn til den åbenhed vi tilstræber i bestyrelsen.
  4. Bent Hjortshøj og Torben Trampe fratrådte bestyrelsen og med fuld opbakning blev Søren Schandorph og Finn Hansen valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer.
  5. Finn Eliasen og Jørgen Nielsen blev genvalgt som revisorer
  6. Der var forslag fra Ole Nielsen om at vi ikke fremover opkrævede vandregning for minimum 50 m3, med baggrund I aktiv havde bedre styr på økonomien samt at det hævede faste bidrag understøtter alles betaling til ledningsnettet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og er derfor gældende fra og med 2019.
  7. Næste års GF bliver den 25 marts 2020 kl. 19:30.

Referat 7 april 2019 ved Christian de Bang


*******************************


Formandens beretning til Generalforsamlingen 2019.

 

 

Velkommen

 

Året 2018 har som de foregående år været drevet af trekløveret Thomas, Ole og jeg. Vi fungerer godt sammen med god rolle fordeling og uden det gode samarbejde og forståelse for hvilken retning vi gerne vil have Kornerup Vandværk, havde det været det en sur tjans.

 

Alle har nu fået nye målere (mangler 2 som vil have målerbrønd samt ulovlig målerbrønd) så vi og forbrugerne kan stole på at de aflæste tal er korrekte. Vi har fået gjort et pænt indhug i de målerbrønde vi gerne vil flytte til skel, men der mangler fortsat nogle. Vi har dog taget dem i en rækkefølge som sikre os bedst mod vandspild. Incl. de 2 manglende målere skal der totalt sættes 4 målerbrønde for at være på plads med planen.

 

De mange nye målerbrønde kombineret med specielt det kæmpe store læk vi havde i foråret 2018 har betydet et stort forbrug af vores kassebeholdning, så godt vi havde sparet op de forgående år og har stabile pæne indtægter på et højt niveau.

 

2018 lærte os også at kort over rørføringer samt alle venlige gæt på disse rørføringer er lige dårlige. Vores vandbrud samt flytning af målere viser desuden at tidligere udført VVS arbejde bare ikke har været 100% godt nok, fx da vi prøvede at bruge tidligere rørledninger som bare ikke kunne slutte tæt – derfor det relativt store vandspild syd for vandværket.

 

Vi er seriøst blevet overrasket over hvilke dybder og hvor diverse rør umotiveret krydsede vejen. Men selv om vi ikke får det digitaliseret så har vi gjort kæmpe fremskridt i rørplaceringer som vi løbende noterer ned samt opsat stophaner så fremtidige brud på ledningsnettet berører så få brugere som muligt.

 

Alt dette arbejde har betydet at vores vandspild efter at have rundet 20% nu er på under 8%, hvilket er vigtigt for at sikre en god løbende drift. Her skal opmærksomheden også henledes på at vandspild over 10% beskattes fra statens side som forbrug.

 

Vi laver større opfølgning fremover på ændret vandforbrug, pt har vi én sag som virker mærkelig. Husk at hvis man snyder er det ikke bare fællesskabet men faktisk dine naboer som du møder hver dag !!  Hvis du har dårlig samvittighed over for lille og ulovligt vandforbrug – så lad os tale om det og få det fikset. Tavshed hjælper ikke og gør kun ondt værre og vi slipper for advokatudgifter mm. Den øgede opfølgning styrkes af at Ole indsamler og indsender forbrug for os. Dette giver større sikkerhed i aflæsningstidspunkt samt en besparelse som vi tjener i Kornerup Vandværk.

 

Vores pris for at modtage vand fra Gevninge vandværk er fortsat useriøs ift vandforsyningsloven – jeg har modtaget en mindre pæn mail fra John Moesgaard (formand) som ukorrekt taler for at deres pris er fair – argumentationen hænger bare ikke sammen. Vi har i 2018 nægtet at betale en regning for unødigt arbejde og en regning som der slet ikke var grobund for jf. takstblad.

 

Vores pris for vand i 2019, uændret fra 2018, er fortsat for høj ift hvad den burde koste på den lange bane, men vi skal kunne modstå pludselige udgifter. Håber og tror på at vi kan sænke prisen for vand næste år.

 

Kæmpe tak til Ole samt ikke mindst altmulig Thomas, VVS Claus samt Grave Mogens som bogstavligt smed hvad de havde i hænderne da vandet bare forsvandt ud i jorden primo maj måned 2018 og Formanden slappede den i Spanien.


***********************************


Kornerup, 11 marts 2019 

Til andelshaverne 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:30 hos

Christian de Bang; Niels Frederiksensvej 7.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

         På valg er:

          Bent Hjortshøj

         Torben Trampe

         Ingen ønsker genvalg

         Bestyrelsen foreslår:

         Søren Schandorph og Finn Hansen

5. Valg af Revisor

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

 

Takster er uændrede ift 2018.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK


2019

***********************************************************************************************************************
2018


Referat for Kornerup vandværk

 den 28 marts 2018

 

1)    Johannes blev valgt til dirigent og Heidi som referent.

2)    Formandens beretning – ingen kommentar

3)    Regnskab – ingen bemærkninger

-       Budget, Ole vil fremadrettet begynde at sende mail ud, når de skal aflæses vand. Vi kan spare 3.000 kr. på den måde. Der vil stadig blive opkrævet 100 i gebyr, hvis Ole skal rykke for oplysningerne.

-       Der er stadig vandspil og der skal betales et gebyr til staten. Derfor skal vi stadig arbejde på at få de tabte vandmængder reduceret.

-       Budget er godkendt

4)    Valg af bestyrelsesmedlemmer – alle 3 er på genvalg og alle blev genvalgt

5)    Valg af revisor – Finn Eliassen og K. Sten Nielsen bliver genvalgt

6)    Indkommende forsalg – intet er modtaget

7)    Evt.

-       Der skal registreres ejerforhold på virk.dk

Der skal være 5 tilmeldte og der blev besluttet på generalforsamlingen revisorerne + bestyrelsen bliver noteret.

-       Krav om Personaledataforordning. Heidi fra N. F. 5 har tilbudt at hjælpe Ole med arbejdet omkring det.Formandens beretning til Generalforsamlingen 2018.

 

 

Velkommen

 

Året i Kornerup Vandværk startede 1 april 2017 hvor vi efter et begivenhedsrigt 2016 i bestyrelsen havde fået et bedre overblik over hvor vi havde de største udfordringer i Kornerup Vandværk.

 

Siden vi i Bestyrelsen fik konstitueret os med diverse poster, klart drevet af Ole, Thomas og jeg, har vi fortsat med pæne ændringer med driften af Kornerup Vandværk. Med begrænsede men dog markant bedre midler efter takstændringerne for 2017 er vi kommet et godt stykke den rigtige vej med at få et godt grundlag for at fjerne de mange usikkerhedsfaktorer som der i et vandvæk med 7 km rør og 86 brugere.

 

Vi har forsat vores fine samarbejde med vores VVS mand Claus og fik forhandlet os frem til en fornuftig pris på udskiftning af vandmålere. Der er i 2017 blevet skiftet 68 målere og her i 2018 yderligere 5. Så der mangler stadig at få skiftet 9 gamle målere, som alle skyldes ekstraordinære udfordringer, som fx ulovligt udførte målerbrønde. Vi er endvidere godt klar over at der mangler at blive oprettet nye målerbrønde flere steder, men det er et spørgsmål om manglende ressourcer såvel økonomisk som tidsmæssigt. Det er vores mål i 2018 at få gjort et pænt indhug i den bunke, så vi dels har overholdt målet om at have en ”up to date” målevisning og dermed fjernet en alvorlig usikkerhed i vores skøn af vandspild.

 

For at indkredse utætheder i ledningsnettet har vi som tidligere nævnt opsat brønde som deler mod hhv.  Buesøvej og Niels Frederiksensvej og sidste del af Kornerup Landevej. Og det har sandsynliggjort at vores vandspild ligger syd for vandværket og vest for. Af samme grund er vi ved at sætte måler i vandværket så vi kan måle vandforbrug vest for vandværket. Ved at få opsat den og bruge vores allerede opsatte brønde kan vi beregne vandforbrug spec. mod syd for vandværket hvor vi anser det som overvejende sandsynligt der er et vandspild.  

 

Året slutter med ca. 13% vandspild og ift. over 20% for 2016.

 

Inden 2019 skal al ledningsnet være digitalt registret og på landsplan mangler der kun 5% og vi tilhører selvfølgelig det mindretal – Vi tvivler stærkt på at denne udfordring kan løses på den korte bane og er tvunget til at bruge vores tid på mere presserende opgaver.

 

 

Vandprøver:

 

Vi har i 2017 haft udfordringer med svagt for høje Colibakterier og Kimtal. Vi undersøgte nærmere hvordan de svagt forhøjede colibakterier kunne opstå og kunne se at det også var et problem tidligere. Vi fik renset vores tanke og Thomas fik lavet nogle rør så vi sikrede totalt lukkethed til vores tanke. Derudover er vi gået fra brug af 4 tanke til 1 – 2 tanke så vi opnår bedre gennemstrømning. Vi fik udryddet colibakterierne og skulle meget nødig væere et problem fremover. Da vi sidst på året fik svagt forhøjet Kimtal stod vi lidt undrende indstil vi konstaterede at tallene kun kunne stamme fra at Gevninge Vandværk havde udskiftet deres måler ift vores vandforbrug – ja mere skal der ikke til !!!

 

Ifm. Fremtidige vandprøver hos forbrugere vil der snarest gå en mail ud hvor forbrugere som har installeret BWT-anlæg (blødgøringsanlæg) skal melde dette tilbage til os, da disse steder ikke kan bruges som prøversteder pga. forhøjet Natrium som overskrider grænseværdier.

 

 

Økonomi:

 

Vores økonomi er blevet stabiliseret og forbedret gennem 2017 på trods af store udgifter til udskiftning af målere og rensning af tanke og kontrolprøvetagninger. Vi har inden takststigningerne en kasse beholdning på ca. 200.000 kr.  som er 50.000 kr højere end sidste år. Det er stadig småpenge hvis først et alvorligt ledningsbrud er sker, men de nyligt strategisk opsatte målere gør at vi ved ledningsbrud hurtigt kan lokaliseres og derved delvist opretholde levering. Vi har endnu en gang rettet henvendelse til Lejre Kommune og gjort opmærksom på at vi betaler en alt for høj pris for det leverede vand fra Gevninge Vandværk, idet de ikke må optjene overskud på leveringen. Lejre Kommune har nu endeligt givet os medhold og vi forventer derfor en pæn nedsættelse af prisen fra de nuværende 7 kr pr m3. Vi er fortsat af den holdning at vi rettidigt gjorde Lejre kommune opmærksom på denne ulovlige pris op til 2017, hvorfor vi mener at vi er berettiget til at Lejre Kommune eller Gevninge Vandværk dækker denne ulovligt opkrævede ekstra udgift for 2017.

 

Så snart vi er en bedre buffer i Kornerup Vandværk til pludselig opståede udgifter vil vi nedsætte prisen for dem enkelte forbruger af Kornerup Vandværk.

 

Til sidst vil jeg gerne give en spec. tak til Ole & Thomas for en kæmpe indsats i året som er gået – der er godt nok lagt noget energi i taget ud af deres fritid.

 

 

Kornerup, onsdag d. 28 marts 2018

Indkaldelse

Kornerup, 26 februar 2018

 

 Til andelshaverne

 

 

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.

 

 

 

Onsdag den 28. marts 2018 kl. 19:30 hos

Thomas Hansen; Niels Frederiksensvej 5.

 

 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Formanden aflægger beretning om det forgangne år

3.   Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4.   Valg af medlemmer til bestyrelsen

                    På valg er:

Christian de Bang

Ole Nielsen

Thomas Hansen

Alle 3 ønsker genvalg

5.   Valg af Revisor

6.   Behandling af indkomne forslag

7.   Eventuelt

 

 

Takster er uændrede ift 2017.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

KORNERUP VANDVÆRK

Referat:

Generalforsamling i Kornerupvandværk den 28/03-17

11   Fremmødte

 

Fælles enighed om at Finn Hansen, fra Buseøvej 3, er dirigent.

 

1)     Formandens beretning, herunder kommentar til beretningen

·       Finn Eliassen informere om at hans vandmåler gik i stå under kloakeringen i Kornerup og tænker at naboer mm skal være opmærksomme på om deres målet optimalt.

·       Der bliver spurgt om bimålerne også skal skiftes, når vandmålerne skal flyttes ud til vejen. Det skal de ikke.

·       Der bliver spurgt efter en mere strategisk plan i forhold til det store vandspild, der har været igennem flere år. Vi er i gang med at få os et overblik over hvor stort spildet egentlig er og hvad er skal gøres.

·       Der er stor ros til vores nye hjemmeside

·       Der bliver spurgt til hvordan andelshaverne i Kornerup kan bidrage med hjælp til det store arbejde der skal i gang, når de gamle vandmålere og brønde skal kortlægges, samt når udskiftningen skal i gang. Der er nu aftalt at vi laver en mailgruppe, hvor vi annoncere om den hjælp der evt måtte være behov for undervejs.

2.) Regnskabet – Ole gennemgik regnskabet og der var stor ros til hans arbejde.

3.) Vi har ikke modtaget nogen indkomne forslag.

4.) Evt – ingen punkterFormandens beretning:

Formandens beretning til Generalforsamlingen 2017.

 

 

Velkommen

 

Året i Kornerup Vandværk startede 1 april hvor Alex & Bjarne efter mange trofaste år gik af og blev afløst af Thomas & jeg, idet Ole, Bent & Torben fortsatte det gode frivillige arbejde.

 

Siden vi i Bestyrelsen fik konstitueret os med diverse poster er der sket en del i omkring Kornerup Vandværk, men når jeg nu alligevel ser tilbage ville vi gerne være nået endnu længere i vores bestræbelser på at begrænse vores vandspild samt forbedre vores økonomi. Men det er ikke altid lige nemt at få en fuldtidsansættelse kombineret med et fritidsjob i bestyrelsen til at gå op i en højere enhed og så må man konstatere at det stadig er ”dyrt at være fattig”.

 

Vi startede med at indhente tilbud på diverse arbejdsopgaver for derved, at teste om de 3 udvalgte VVS folk havde en ægte interesse i vores ”udfordringer” eller om det bare var en interesse i at få en god indkomst. Endvidere skulle vi gøre op med om vores fortsatte brug af Trællerup smeden skulle fortsætte eller vi skulle slå en streg i sandet og starte forfra og selv genopbygge vores viden omkring vores ledningsnet og de udfordringer det giver. Det blev hurtigt klart for os at vi måtte gøre os mindre uafhængige af VVS hjælp så vi havde mere fleksibel måde at igangsætte diverse VVS jobs.

 

Året startede med ca. 18% vandspild og slutter med over 20% og i den situation hjælper det ikke at spare på vandet, så bliver vandspildet bare større, men hvorfor har vi ikke bare fundet det hul og lappet det ?

 

For at finde vores huller i ledningsnettet, som sagtens kan have op til flere ”sivskader” skal vores grundlæggende måleudstyr være på plads. Vandværket indeholdt en vandmåler som ikke viste korrekt pga. den var sat op forkert, idet der pga. cirkulation i vandet skal være ca. 1 meter lige rør både før og efter måleren. Gudskelov var vores nye VVS mand vågen og han fandt under udskiftningen af vandmåleren ud af at den kunne genbruges så vi sparede den udgift. I samme arbejdsproces blev ”skriveren” udskiftet, da den absolut ikke var funktionsdygtig. ”Skriveren” kan trække udskrift at vandforbruget hvorved spec. forbrug registreres med tidspunkt. Efterfølgende skulle der selvfølgelig trækkes nyt strøm fra vandmåler til den digitale ”skriver”.

 

Vi har et gæt på at de gamle hovedrør fra mod enten Buesøvej, Niels Frederiksenvej eller ud af Ravnshøjvej er den/de store syndere. Vi har derfor valgt at sætte nye målerbrønde op ved fordelingspunktet på Kornerup Landvej, således at vi fremover både kan følge forbrug direkte til hhv. Buesøvej og Niels Frederiksensvej og såfremt vi får et pludseligt brud kan vi nøjes med at lukke dele af ledningsnettet af uden gene for alle andre forbrugere. Endvidere kan vi selv lukke for vandet uden brug af VVS mand.

 

Vi vil rigtigt gerne have lavet tilsvarende arrangement ud af Ravnshøjvej, men pga. beliggenheden af ledningen under asfalt kan det blive et meget bekosteligt arbejde.

 

Økonomi:

 

Vores økonomi er ringe, vi har inden takststigningerne en kasse beholdning på ca. 150.000 kr. og det rækker ingen steder hvis først et alvorligt ledningsbrud er sket. Fx måtte vi skifte en stophane ind til et hus, da den var defekt og vandmåleren sad inde i huset – det kostede 25.000 kr – så har vi 6 af den slags udskiftninger så er kassebeholdningen 0 kr.

 

Hvorfor har vi dårlig økonomi ?

 

1.                           7 km ledningsnet og kun 86 forbrugere giver hver andelshaver en vandledning på over 80 meter inden vandmåleren – det er voldsomt.

2.                           Vores vandspild er steget støt og huller bliver sjovt nok ikke mindre med tiden og de forsvinder ikke selvom man ikke kan se dem.

3.                           Der er aldrig lavet en underskrevet aftale med Gevninge Vandværk om leveringsprisen pr m3 vand og vi betaler en alt for høj pris på 7 kr. pr. m3, selvom den burde ligge på ca. 4 kr.

 

Jamen hvorfor får vi ikke bare sat prisen ned ?

 

Ole og jeg har haft møde med Gevninge Vandværk sammen med Lejre Kommune og må pt. konstatere at Gevninge Vandværk selvfølgelig ikke har forståelse for vores problem og Lejre kommune har løbende godkendt takster for Gevninge Vandværk og kender bestyrelsen rigtig godt i Gevninge Vandværk modsat Kornerup Vandværk som er de ”nye i klassen”. Det er klart at hvis Lejre Kommune fortsætter med at godkende Gevninge Vandværks takster efter vi har pointeret at afregningsprisen ikke fair ift. normale kutyme kan vi med god grund overveje at anlægge sag mod Lejre Kommune.

 

Vi har forespurgt om hvad der sker ved en evt. konkurs af Kornerup Vandværk og Lejre kommune vil overtage nøglerne og sandsynligvis give dem til Gevninge Vandværk som herefter vil kræve indskud fra alle Andelshavere for at tilvejebringe ledningsnettet til samme standard som Gevninge Vandværk som har ca. 5% spild og nyere ledninger. Så Konkurs er ikke en acceptabel farbar løsning, da vi mister overblik over de udgifter som pågår os som forbrugere.

 

Mødet på Lejre kommune gav os i øvrigt den information at Gevninge Vandværk pt. søger fusion med ”Fors”, hvad dette bringer af udfordringer ved vi ikke lige, men en unormal høj afregningspris skal fortsat bekæmpes.

 

Vores husstandsvandmålere er for størstepartens vedkommende nået en alder hvor mange af dem burde være skiftet. Gevninge Vandværk overgår i 2017 til fuld digital aflæsning og vi er glade for at Gevninge Vandværk gav os ca. 82 nye ”ikke digitale vandmålere” således at vi kan starte udskiftningen. Vi vil på steder hvor der er et længere stykke ledningsnet fra skel til nuværende måler blive opsat nye målerbrønde ved skel. Husejer har også i dag ansvaret for den del af ledningsnettet som er på grunden, men fremover vil det fremgå mere tydeligt. Såfremt det ønskes kan den gamle måler bibeholdes så husejer nemt kan kontrollere for evt. utætheder på egen ledning.

 

Inden 2019 skal al ledningsnet være digitalt registret og på landsplan mangler der kun 5% og vi tilhører selvfølgelig det mindretal – hvordan den udfordring gribes an har vi ingen ide om i dag, men ved udskiftning af vandmålere må det være naturligt at deres placering bliver digitalregistret.

 

Vi har oprettet hjemmesiden ”Kornerupvand.dk” og al information vil som udgangspunkt stå her fremover så Bestyrelsens arbejde bliver så effektivt som muligt.

 

Det er derfor også meget vigtigt at vi får de sidste mailadresse på plads så manuel uddeling undgås fremover.

 

Som det meget gerne skulle fremgå af min beretning har vi været tvunget til at få vores økonomi rettet op det er derfor bidende nødvendigt at ændre diverse gebyrer på spec. vandmålere og rykkergebyr.

 

Til sidst vil jeg gerne give en spec. tak til Ole & Thomas for en kæmpe indsats i året som er gået – der er godt nok lagt noget energi i taget ud af deres fritid.

 

 

Kornerup, tirsdag d. 28 marts 2017Regnskab 2016 & Budget 2017:

Kornerup Vandværk
Regnskab 2016 og budget 2017
Regnskab Budget
2016 2017
Indtægter
Fast afgift  27.400,00  73.200,00
Vandopkrævning  130.422,50  165.000,00
Rykkergebyr & betalingsdifferencer  1.046,25  1.000,00
Manglende aflæsning af vandmåler  600,00  600,00
Vandskat  74.091,99  74.000,00
Renter  -    -  
Oplysninger til ejendomsmæglere  -    -  
Moms af indtægter  58.081,27  78.450,00
Indtægter i alt  291.642,01  392.250,00
Udgifter
Generealforsamling  -  
El ekskl. afgifter  4.333,53  4.500,00
Kontigent til F.V.B.  2.458,00  2.500,00
Vandanalyser  2.174,14  2.200,00
Porto & aflæsningskort  310,30  3.000,00
Bank gebyr & renter  656,76  800,00
Honorar, løn m.v.  4.500,00  4.500,00
Reparation og vedligeholddelse  48.899,87  125.000,00
Udskiftning af vandmålere & opsætning af 7 eller 8 nye målerbrønde
Købt vand i Gevninge 2016 (ej betalt)  97.440,00  97.440,00
Moms, afregning til skat  40.561,00  16.000,00
Moms (købsmoms & afgifter)  17.520,00  31.250,00
Vandindledningsafgift  78.300,00  78.300,00
Forsikringer  4.843,00  7.200,00
Posteringsdifferencer/underbetaling fra andelshaver
Udgifter i alt  301.996,60  372.690,00
Resultat  (10.354,59)  19.560,00

 Kornerup, 12 marts 2017

Til andelshaverne


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kornerup Vandværk.Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19:30 hos
Thomas Hansen; Niels Frederiksensvej 5.


Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.
 
Vedr. valg til bestyrelsen.
Den samlede bestyrelsen ønsker genvalg

Analyseresultater på vores vand fremgår af vores hjemmeside.

Grundet stort vandspild, manglende vedligeholdelse samt anstrengt økonomi kommer der ændringer i vores takster gældende fra og med 2017 – sidste ændring var 5 år siden.

Fast målerafgift stiger fra 300 kr til 800 kr
Målerleje, bimåler stiger fra 200 kr til 600 kr
Vandafgift stiger fra 12 kr til 15 kr
Rykkergebyr stiger fra 100 kr til 250 kr
Manglende selvaflæsningskort stiger fra 100 kr til 250 kr
Lukke- og genåbningsgebyr ex omkostninger stiger fra 500 kr til 1000 kr

Øvrige omkostninger er uændrede

Da langt størsteparten af vandværkets vandmålere er faldet for aldersgrænsen for pålidelig måling vil der forekomme en større udskiftning i 2017.

Der kan i den forbindelse med lange stikledninger blive opsat nye målerbrønde ved skel.

Endvidere vil Bestyrelsen fortsat arbejde på at finde vores totalt uacceptable vandspild på over 20% - enhver indberetning af ”mærkelige” vådområder hører vi gerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
KORNERUP VANDVÆRK